Tornado flypast Samlesbury 19 Feb 2019 - Whitehall Photography