Blackburn Fire Nov 2017 - Whitehall Photography
Loch Lomond, Scotland, UK