Blackburn Royal Infirmary - Whitehall Photography
Loch Lomond, Scotland, UK